ISO 45001:2018 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY (OHSMS)

12 marca 2018 decyzją International Organization for Standardization (ISO), po raz pierwszy opublikowano normę dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018, która zastąpi obecne standardy dotyczące BHP, takie jak OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004. Tym samym rozpoczął się trzyletni okres przejściowy (do 11 marca 2021 roku) dla firm, które chcą dostosować swój system zarządzania do nowych wymagań i uzyskać certyfikat ISO 45001:2018.

ISO 45001 jest opracowana zgodnie z wytycznymi ISO dotyczącymi systemów zarządzania, określonymi w Dyrektywach ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISOZałącznik SL. Oznacza to, że posiada jednolitą strukturę, identyczny tekst podstawowy, wspólne terminy i podstawowe definicje jak inne normy systemów zarządzania ( np. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)  co ułatwia integrację  różnych systemów zarządzania oraz ich auditowanie.

Jak w pozostałych zaktualizowanych standardach podstawowe zmiany dotyczą określenia kontekstu organizacji oraz podejście oparte na ryzyku.

Norma ISO 45001 wymaga określenia czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą mieć na nią pozytywny lub negatywny wpływ oraz wymaga, aby organizacja rozważyła, czego interesariusze oczekują od niej w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizacja musi określić zainteresowane strony oraz, istotne z punktu widzenia OHSMS, wymagania tych stron.

Kontekst organizacyjny jest ściśle powiązany z podejściem opartym na ryzyku przy opracowywaniu i wdrażaniu OHSMS. Organizacja musi zidentyfikować i uwzględnić ryzyka oraz szanse, aby system osiągnął zamierzone wyniki. Organizacja musi zaplanować działania związane ze zidentyfikowanym ryzykiem i szansami, wprowadzić je do procesów oraz ocenić skuteczność tych działań.

Kolejna zmiana, która została wprowadzona nowym standardem to termin „udokumentowane informacje” , który zastępuje „dokumenty i zapisy”. Wszelkie formy  przetwarzania informacji, takie jak informacje w formacie elektronicznym znajdujące się na smartfonach i tabletach, będą obecnie akceptowane.

Nowy standard umożliwia w pełni opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję wywołaną problemami związanymi z wykonywana praca.

Nasza firma w zakresie ISO 45001:2018 realizuje szkolenia dotyczące zmian oraz wymagań normy OHSMS, prowadzimy konsultacje i audity dotyczące analizy obecnie funkcjonujących systemów BHP w odniesieniu do nowego standardu a także zapewniamy jego kompleksowe wdrożenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani profesjonalnym wdrożeniem i certyfikacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 12 346 54 73, kom. 509 628 232 lub wypełnienie formularza kontaktowego.

Print Friendly, PDF & Email